Naše VOP a Vaše právo odvolání

VOP internetového obchodu Stadtwerke Weiden i. d. OPf. – Volnočasové centrum Weiden

1. Obecná ustanovení

Všechny služby, poskytované zákazníkům internetovým obchodem Stadtwerke Weiden i. d. OPf. – Volnočasové centrum Weiden, se provádějí výlučně na základě následujících Všeobecných obchodních podmínek. Odchylná ustanovení jsou platná pouze tehdy, když byly předem písemně dohodnuty mezi komunálním podnikem Stadtwerke Weiden i.d.OPf. - Volnočasové centrum Weiden a zákazníkem. 

2. Příslušný soud a použitelné právo

2.1. Výlučným místem soudu a místem plnění je Weiden, sídlo firmy Stadtwerke Weiden i. d. OPf.

2.2. Platí právo Spolkové republiky Německo při vyloučení Úmluvy OSN o smlouvách
o mezinárodní koupi zboží (CISG).

3. Uzavření smlouvy

Vaše objednávka pro nás představuje nabídku k uzavření kupní smlouvy. Pokud zašlete objednávku, pošleme Vám e-mail, který potvrzuje, že jsme Vaši objednávku přijali a obsahuje její podrobnosti (potvrzení objednávky). Toto potvrzení objednávky neznamená přijetí Vaší nabídky, ale slouží pouze Vaší informaci o tom, že nám Vaše objednávka byla doručena. 

Kupní smlouva je uskutečněna až tehdy, když druhým mailem potvrdíme zaslání (potvrzení zaslání). Kupní smlouva neplatí pro výrobky z jedné a téže objednávky, které nejsou uvedeny
v potvrzení zaslání. 

4. Dodání

4.1. Všechny produkty jsou odesílány z firmy po celém Německu během 4-5 pracovních dnů. Začátek námi uvedené dodací doby předpokládá včasné a řádné plnění povinností objednavatele. Námitka nesplnění smlouvy zůstává vyhrazena.

4.2. Dodávky do zahraničí nejsou bohužel možné.

4.3. Dodávka se provádí po příjmu platby.

4.4. Zákazník je povinen uvést správně dodací a fakturační adresu. 

4.5. Pokud by produkt nebyl krátkodobě k dispozici, budeme Vás informovat e-mailem
o dodací lhůtě, kterou lze očekávat, pokud máme Vaši e-mailovou adresu k dispozici. 

4.6. Pokud se během zpracování Vaší objednávky zjistí, že Vámi objednané výrobky nejsou
k dispozici, budeme Vás o tom informovat zvláštním mailem. Pokud není internetový obchod Stadtwerke Weiden i. d. OPf. – Volnočasové centrum Weiden bez vlastního zavinění ve stavu dodat objednané zboží, např. protože jeho smluvní dodavatel nesplnil své smluvní závazky, je podnik Stadtwerke Weiden i.d.OPf. oprávněn k odstoupení vůči objednavateli. V tomto případě bude objednavatel okamžitě informován o tom, že objednaný produkt není k dispozici. 

4.7. Pokud nebylo dohodnuto jinak, dojde k zaslání objednávky na dodací adresu uvedenou objednavatelem. Pokud není dodání objednavateli možné, protože nebyl na jím uvedené dodací adrese zastižen, ačkoliv byla doba dodání objednavateli sdělena v přiměřené lhůtě, nese objednavatel náklady za neúspěšné dodání. 

4.8. Při zpoždění dodávky, způsobeném například vyšší mocí, dopravními poruchami, stejně jako jinými událostmi, které nemůžeme ovlivnit, není možné vůči nám uplatňovat náhradu škody.

5. Náklady na balení a zaslání 

Za zaslání našeho produktu si účtujeme poplatek za zpracování ve výši 2,50 EUR. Zaslání poukázek se provádí poštou. Expresní doručení nejsou v nabídce.

6. Platba

6.1. Všechny ceny jsou konečné ceny, které zahrnují zákonnou daň z nadhodnoty. Platí ceny
v internetovém obchodě v době objednávky.

6.2. Platba (v Německu) probíhá jako platba předem formou převodu nebo přes PayPal. Při výběru způsobu platby převod předem Vám zašleme naše bankovní spojení a potvrzovací e-mail. Uveďte při svém převodu jako účel platby bezpodmínečně své jméno, úplnou adresu a objednací číslo, které Vaší platbě můžeme přiřadit. Při volbě způsobu platby PayPal budete po ukončení své objednávky přesměrování na SSL zakódovanou internetovou stránku portálu PayPal. Zde postupujte podle pokynů zadání, a můžete tak provést svou platbu. Jakmile je fakturovaná částka přijata na účet Stadtwerke Weiden i.d. OPf., objednaný/é produkt/y se zašle/zašlou.

6.3. Až do úplného zaplacení zůstávají dodané produkty ve vlastnictví Stadtwerke Weiden i. d. OPf. – Volnočasové centrum Weiden (Výhrada vlastnického práva podle

§§ 158, 449 [německého] občanského zákoníku BGB). 

6.4. Pokud se objednavatel zpozdí s platbou, je podnik Stadtwerke Weiden i.d.OPf. oprávněn, požadovat úroky z prodlení ve výši 5 procent nad základní úrokovou sazbou uvedenou Evropskou centrální bankou. Pokud podniku Stadtwerke Weiden i.d.OPf. prokazatelně vznikly z prodlevy vyšší škody, je podnik Stadtwerke Weiden i.d.OPf. oprávněn, tuto škodu uplatnit. 

7. Vyloučení nároků, promlčení, zákaz postoupení 

7.1. Nároky, které vznikají v souvislosti s kupní smlouvou, je nutno uplatňovat Stadtwerke Weiden i.d.OPf. - Volnočasové centrum Weiden během jednoho měsíce po objednávce. 

7.2. Započtení a zadržovací právo:

Právo na započtení lze uplatňovat jen tehdy, když jsou jeho protinároky pravomocně stanovené nebo podnikem Stadtwerke Weiden i.d.OPf. nepopiratelné. Objednavatel je oprávněn uplatnit retenční právo jen do té míry, když jeho protinárok vyplývá ze stejného smluvního vztahu.

7.3. Záruka za vady: 

Pokud zakoupená věc vykazuje vady, platí zákonné předpisy. Odstoupení těchto předpisů objednavatele je vyloučeno.

Pokud dojde k následnému plnění v rámci náhradní dodávky, je objednavatel povinen, předtím dodané zboží zaslat během 30 dnů podniku Stadtwerke Weiden i.d.OPf. na náklady Stadtwerke Weiden i.d.OPf. 

7.4. Promlčení:

Promlčecí lhůta je dvacet čtyři měsíce, počítáno od dodávky.

8. Ochrana dat

Údaje, které od Vás obdržíme, jsou použity výhradně k vyřízení Vaší objednávky. Se všemi Vašimi údaji se zachází přísně důvěrně. Vaše údaje se předávají třetí straně (např. zasílacím firmám) jen tehdy, pokud je to nutné pro vyřízení zakázky. Za Vaše objednací údaje stejně jako bezpečnost údajů během jejich předání přes internet (např. kvůli technické chybě poskytovatele) nebo za případný kriminální přístup třetí strany na údaje v naší internetové prezentaci nepřebíráme žádnou zodpovědnost. 

9. Autorské právo

Všechna zobrazená loga, obrázky a grafiky podléhají autorskému právu daného poskytovatele licence. Veškeré fotografie, loga, texty, zprávy, skripta a programovací úkony uvedené na těchto stránkách, které vycházejí z našeho vlastního vývoje nebo jsme je vyhotovili, se nesmí bez našeho souhlasu kopírovat nebo jinak používat. Všechna práva vyhrazena.

10. Ostatní ustanovení

Nabídka produktů v našem internetovém obchodě se příležitostně mění. Vyhrazujeme si právo změny jednotlivých produktů. Nelze vůči nám uplatňovat nárok na náhradu škody
z důvodu již nedodatelných produktů. Při ztrátě nebo krádeži produktu se nedodává žádná náhrada. 

11. Platnost VOP 

Provedením objednávky se uznávají Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu.

Pokud by nějaké ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek bylo z nějakého důvodu neúčinné nebo obsahovalo mezeru, zůstává platnost ostatních ustanovení tímto nedotčena. Pro ústní domluvy je nutné písemné potvrzení prodejcem. 

Stadtwerke Weiden i.d.OPf. 
- Volnočasové centrum Weiden - 

Komunální podnik Stadtwerke Weiden i.d.OPf., AöR
Gaswerkstraße 20, 92637 Weiden 
www.stadtwerke-weiden.de 
Telefon: 0961-6713-0
Fax: 0961-6713-870 

Zastoupen předsednictvem Stadtwerke Weiden i.d.OPf. 
Obchodní rejstřík: Okresní soud Weiden, číslo obchodního rejstříku 1831 
DIČ: DE 283778407 - 255/114/40109

12. Poučení o odvolání

12.1 Právo odvolání:

Máte právo odvolat tuto smlouvu během čtrnácti dnů bez udání důvodů.
Odvolací lhůta činí čtrnáct dní ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi jmenovaná třetí strana, která není přepravcem, převzali zboží do svého vlastnictví.
Pro použití svého odvolacího práva nás (Komunální podnik Stadtwerke Weiden i.d.OPf., Gaswerkstraße 20, 92637 Weiden, fax:  0961 67 13 870, E-Mail:
service@stadtwerke-weiden.de) musíte informovat pomocí jednoznačného prohlášení (např. poštou dopisem, faxem nebo e.mailem) o svém úmyslu, tuto smlouvu odvolat. Můžete na to použít přiložený vzorový odvolací formulář, není to ale bezpodmínečně nutné.
K zachování odvolací lhůty stačí, když sdělení o použití odvolacího práva pošlete před uplynutím odvolací lhůty.

12.2 Důsledky odvolání:

Pokud tuto smlouvu odvoláte, musíme Vám vrátit okamžitě, nejpozději do čtrnácti dnů od doručení sdělení o odvolání této smlouvy zpět veškeré platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dopravu (s výjimkou dalších nákladů, které vznikají tím, že jste si zvolili jiný druh dopravy než námi nabízenou standardní dodávku). Pro tuto zpětnou platbu použijeme stejné platební prostředky, které jste použili při původní transakci, s tou výjimkou, že s Vámi bylo výslovně dohodnuto něco jiného; v žádném případě Vám z důvodu tohoto vrácení platby nebudou započítány žádné poplatky. Můžeme odmítnout vrácení platby do doby, než dostaneme zboží zpět nebo než dodáte doklad, že jste zboží poslali zpátky, podle toho, který termín je dřívější.

Musíte zboží zaslat zpět nebo nám ho předat okamžitě a v každém případě nejpozději během čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nás o odvolání této smlouvy informovali. Lhůta je dodržena, když zašlete zboží před uplynutím lhůty čtrnácti dnů. Nesete bezprostřední náklady spojené se zpětným zasláním zboží. Případné snížení hodnoty zboží musíte nahradit jen tehdy, pokud
k tomuto snížení hodnoty došlo úkonem ke kontrole konzistence, vlastností a funkčnosti zboží, který nebyl nutný.